Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Programy stypendialne
Na Wydziale Mechanicznym na wszystkich latach studiuje w trybie dziennym łącznie 313 osób (dane za maj 2011 r.) Studenci Wydziału Mechanicznego nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Studenci Wydziału Mechanicznego mogą się także ubiegać o stypendia: zamawiane, socjalne, naukowe, sportowe, armatorskie i inne. Łącznie 46% studentów wszystkich lat na Wydziale Mechanicznym otrzymuje przynajmniej jeden rodzaj stypendium. Poniżej prezentujemy ich szczegółowy wykaz:

STYPENDIA ZAMAWIANE – 1000 zł/mies.
Studenci I roku studiów dziennych na Wydziale Mechanicznym z naboru 2011/2012 otrzymywać będą stypendia na podstawie ocen ze świadectw maturalnych, a w kolejnych latach na podstawie postępów w nauce. Stypendium zamawiane jest niezależne od pozostałych stypendiów i wynosi 1000 zł na miesiąc. Obecnie przyznawane jest 58 studentom Wydziału Mechanicznego z naboru 2010/2011.

STYPENDIA NAUKOWE – 400-1000 zł/mies.
Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Obecnie mogą się o nie starać studenci WM, którzy zdobyli średnią od 3,70. Stypendium za wyniki w nauce jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Obecnie na Wydziale Mechanicznym na studiach dziennych stypendium naukowe otrzymuje 26 osób w kwocie 400 zł. Stypendia naukowe przyznawane są również studentom studiów niestacjonarnych.

STYPENDIA SOCJALNE – 30-600 zł/mies.
Są one przyznawane każdemu studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 602 zł netto. Na Wydziale Mechanicznym na studiach dziennych stypendium to otrzymują obecnie 52 osoby. Średnia wysokość stypendium wynosi 288 zł.

STYPENDIA MIESZKANIOWE – 130-400 zł/mies.
Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 602 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w Domu Studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania. Obecnie na studiach dziennych stypendium to pobiera 44 studentów a średnia kwota stypendium wynosi 180 zł.

STYPENDIA NA WYŻYWIENIE – 150 zł/mies.
Są one dodatkową formą pomocy materialnej. Stypendia tego rodzaju są przyznawane studentom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w której średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 382 zł. Obecnie na Wydziale Mechanicznym na studiach dziennych stypendium to wypłacane jest 30 osobom.

STYPENDIA SPORTOWE – 300-550 zł/mies.
Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych posiadają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik. Obecnie stypendium to w kwocie 300 zł pobiera jeden student Wydziału Mechanicznego.

STYPENDIA ARMATORSKIE – do 900 zł/mies.
Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Obecnie stypendium to otrzymuje 38 studentów Wydziału Mechanicznego.

STYPENDIA ERASMUSA – średnio 300 EUR/mies.
Studenci II, III i IV roku studiów na Wydziale Mechanicznym mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju, do którego student wyjeżdża. Obecnie studenci Wydziału Mechanicznego mogą wyjeżdżać do Niemiec i Słowenii.

ZAPOMOGI – do 900 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

 
 


 << powrót

Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony