Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Dokumenty dla studentów kierunków zamawianych
Regulamin szkolenia "Ochrona środowiska"
Regulamin "Zajęcia wyrównawcze"
 
 
 
 
Dokumenty wymagane od kandydatów na studia
Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach wydziałów:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości *,
 • sześć fotografii o wymiarach 3,5cm x 4,5cm **,
 • własnoręcznie napisane oświadczenie kandydata, że w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju,
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora AM w Szczecinie, (wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank PKO S.A. VII O/Szczecin 16124018641111000022055615 lub w kasie Uczelni),
 • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego ***,
 • dotyczy wyłącznie kandydatów studiów stacjonarnych - zobowiązanie rodziców do zwrotu kosztów w razie rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów z winy studenta za:

  • niezwrócone książki oraz pomoce naukowe – dotyczy wszystkich kandydatów,
  • niewynoszone umundurowanie, oraz obowiązkowe kursy w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego – dotyczy kandydatów na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika,
 • dotyczy wyłącznie kandydatów studiów stacjonarnych - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku studiów,
 • dotyczy wyłącznie kandydatów studiów niestacjonarnych - morskie świadectwo zdrowia na kierunki mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika
oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA.

* świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią (tzw. stara matura) lub inne równoważne (w tym: świadectwo matury międzynarodowej, świadectwo matury dwujęzycznej, świadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, świadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski).

** fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz;

*** w przypadku nie posiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi.


Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Karta badań
Oświadczenie o niekaralności
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie w 2012/13 roku

 
 
 
 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony