Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Płatne staże za granicą
W ramach projektu przewidziano 10 staży zagranicznych dla studentów z naboru letniego 2010 oraz 10 staży dla studentów z naboru 2011. Każdy staż trwać będzie jeden miesiąc. Studenci w trakcie stażu pracować będą 24 godziny tygodniowo.

Za odbycie stażu studentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 3135 zł brutto (pomniejszone o obowiązkowe składki pracodawcy).

Wyjazdy na staże organizowane będą w przerwie wakacyjnej na II i III roku studiów.

Rekrutacja osób do udziału w stażach zagranicznych oparta będzie o dwa kryteria. Pierwszym będą wyniki w nauce a drugim kryterium będzie znajomość języka kraju, w którym ma się odbyć staż lub znajomość języka angielskiego.

W pierwszej kolejności o staż ubiegać się będą mogły osoby z najwyższą średnią wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych od początku studiów.

Warunkiem koniecznym będzie złożenie w biurze projektu formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie min. B2.
Znajomość języka obcego weryfikowana będzie na podstawie certyfikatów zewnętrznych, wyników z matury, zaświadczenia lektora AM lub szkoły językowej

Zobacz również:

www.placements.pl


<< powrót
 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony